Školní atlas České republiky

Česká republika – školní atlas

Česká republika – školní atlas

Vydání: 2016 (3. vydání, 3. dotisk)

Doložka MŠMT: Platná do 13. 3. 2018 (č. j. 42 524/2011-22)

Rozsah: 36 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 320 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-275-6, EAN: 9788073932756

Cena: 119,- Kč

Koupit tištěnou verzi s 10% slevou Koupit interaktivní verzi ve formátu Flexibooks

 

Samostatný atlas věnovaný České republice je určen především pro výuku zeměpisu na základních a středních školách. Doplňuje témata obsažená ve Školním atlase světa o pohled na Česko a jeho geografické charakteristiky.

Současné 3. vydání navazuje na 1. z roku 2006, které získalo ocenění Mapa roku 2006 v kategorii Kartografická díla pro školy. V roce 2014 získal atlas podruhé ocenění Kartografické společnosti – Mapa roku 2013.

Popis produktu:

Třetí vydání oblíbeného atlasu České republiky. Kromě nepostradatelných map obecně zeměpisných a politických, obsahuje řadu nových tématických map, založených na nejnovějších statistických údajích. K těm nejzajímavějším tématům jistě bude patřit satelitní snímek celého území státu, mapy a grafy sledující nejmodernější trendy – vzdělanost, vybavení internetem, růst dopravy, trendy v cestovním ruchu, fotografická dvoustrana apod. Vnitřní stránky obálky jsou věnovány procvičování učiva formou otázek a odpovědí a doplňování do obrysové mapy. Ve třetím vydání, kterému byla prodloužena doložka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do roku 2018, byl rozšířen oddíl věnovaný postavení České republiky v Evropě a Evropské unii. Aktualizovány byly tematické mapy na základě údajů Českého statistického úřadu, získaných při sčítání lidu a domů v roce 2011, ale i z jiných aktuálních databázových zdrojů. Nově byl do atlasu zařazen oddíl „Česko a trendy moderní kartografie“.

Z obsahu:

  • 26 stran přehledných map České republiky
  • obecně zeměpisná a administrativní mapa
  • satelitní pohled na Českou republiku
  • historie, obyvatelstvo, hospodářství, cestovní ruch…
  • ČR v Evropě
  • fotografická příloha
  • rejstřík
  • úkoly k procvičení učiva
  • oceněn jako Mapa roku 2006

Interaktivní verze Školního atlasu České republiky nabízí navíc řadu multimediálních materiálů v podobě fotografií, animací, webových odkazů a map s možností detailního zoomování. Nahlédnout do něj můžete na následujícím videu.


ÚVOD
Hrátky s Českou republikou 1 : 1 800 000 vnitřní strana obálky

EVROPA
Fyzická mapa 1 : 15 000 000 2–3
Politická mapa 1 : 15 000 000 4–5
Státy Evropské unie 1 : 30 000 000 5
Česká republika v Evropě tabulka 5

PŘÍRODA
Česká republika – fyzická mapa 1 : 1 150 000 6–7
Česká republika v číslech tabulka 6
České zeměpisné rekordy tabulka 7
Geologická mapa 1 : 2 500 000 8
Geologický vývoj časová osa 8
Geologická mapa Evropy 1 : 60 000 000 8
Časové členění geologického vývoje graf 8
Geomorfologické členění 1 : 2 500 000 9
Vyšší geomorfologické jednotky tabulka 9
Výškové členění reliéfu 1 : 5 000 000 9
Podíl typů reliéfu na rozloze ČR graf 9
Podnebné oblasti 1 : 2 500 000 10
Průměrné roční teploty vzduchu 1 : 5 000 000 10
Podnebné oblasti Evropy 1 : 60 000 000 10
Průměrné roční úhrny srážek 1 : 5 000 000 10
Povodí a vodnost řek 1 : 2 500 000 11
Největší řeky, rybníky a přehradní nádrže ČR tabulka 11
Rozdělení plochy ČR podle jednotlivých úmoří graf 11
Evropská úmoří 1 : 60 000 000 11
Vodní zdroje 1 : 5 000 000 11
Využití ploch 1 : 2 500 000 12
Skladba lesů graf 12
Půdní druhy 1 : 5 000 000 12
Půdní typy 1 : 5 000 000 12
Ochrana přírody 1 : 2 500 000 13
Národní parky a chráněné krajinné oblasti tabulka 13
Znečištění životního prostředí 1 : 2 500 000 13

HISTORIE ČESKÉHO STÁTU
Velkomoravská říše (9. století) 1 : 6 400 000 14
Země Koruny české (14. století) 1 : 5 000 000 14
Rakousko-Uhersko (1867–1918) 1 : 11 500 000 14
Československo (r. 1925) 1 : 6 000 000 15
Protektorát Čechy a Morava (r. 1940) 1 : 6 000 000 15
Československo (r. 1990) 1 : 6 000 000 15

OBYVATELSTVO
Administrativní mapa 1 : 1 200 000 16–17
Administrativní členění (NUTS 2, NUTS 3) 1 : 5 000 000 16
Okresy (NUTS 4) 1 : 5 000 000 17
Hustota zalidnění 1 : 2 500 000 18
Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel 1 : 5 000 000 18
Vývoj přirozeného přírůstku/úbytku obyvatel graf 18
Migrační saldo 1 : 5 000 000 18
Celkový přírůstek/úbytek obyvatel 1 : 5 000 000 18
Náboženství 1 : 2 500 000 19
Podíl náboženského vyznání graf 19
Obyvatelstvo podle národnosti v krajích tabulka 19
Míra urbanizace 1 : 5 000 000 19
Věková pyramida graf 19

HOSPODÁŘSTVÍ
Hrubý domácí produkt 1 : 2 500 000 20
Hrubá přidaná hodnota podle odvětví graf 20
Průměrná hrubá měsíční mzda 1 : 5 000 000 20
Míra nezaměstnanosti 1 : 2 500 000 20
Zemědělství 1 : 2 500 000 21
Struktura osevních ploch zemědělských plodin graf 21
Živočišná a rostlinná výroba graf 21
Míra ekonomické aktivity 1 : 2 500 000 21
Průmysl 1 : 1 200 000 22–23
Energetické suroviny 1 : 5 000 000 22
Export z ČR graf 22
Podíl druhů elektráren na výrobě elektřiny graf 23
Import do ČR graf 23
Výroba a spotřeba elektrické energie 1 : 5 000 000 23

DOPRAVA
Silniční doprava 1 : 2 500 000 24
Letecká doprava graf 24
Železniční doprava 1 : 5 000 000 24
Struktura výkonů nákladní dopravy graf 24
Struktura výkonů osobní dopravy graf 24

ŠKOLSTVÍ
Vzdělanost obyvatelstva 1 : 2 500 000 25
Vývoj počtu studentů VŠ graf 25
Středoškolské vzdělávání studentů 1 : 5 000 000 25
Vybavenost internetem 1 : 5 000 000 25
Vybavenost internetem v Evropě graf 25

CESTOVNÍ RUCH
Památky 1 : 1 200 000 26–27
Památky UNESCO 1 : 5 000 000 26
Struktura zahraničních hostů graf 26
Oblasti a střediska cestovního ruchu 1 : 4 500 000 27
Kde trávíme dovolenou graf 27
Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních 1 : 5 000 000 27

PŘÍLOHY
Česká republika – satelitní snímek 28–29
Česká republika a současná kartografie 30–31
Česká republika – Foto-toulky 32–33
Rejstřík 34–36
Literatura 36
Vytvoř si vlastní mapu 1 : 1 800 000 vnitřní strana obálky

Vydala

Kartografie PRAHA, a. s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446
e-mail: info@kartografie.cz

Vydání

2016 – 3. vydání, 3. dotisk
2006 – 1. vydání

Odpovědný redaktor

Mgr. Jan Ptáček

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Koncepce

RNDr. Eva Klímová a Mgr. Petr Karas

Mapy

Mgr. Vilém Petrunčík, Mgr. Jan Ptáček, Ing. Pavel Seemann, Ph.D.

Grafické zpracování

Martin Vacek

Obálka

Ing. arch. Lucie Ernestová (studio GAO)

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s., Praha

Fotografie

L. Čech, M. Dusíková, FOTODESIGN, J. Hebr, M. Hurin, V. Luťanská, J. Morávek, Z. Přibyl, L. Stiburek, V. Širlo, Z. Thoma, I. Tichý, A. Vodák, P. Zahajský

Fotografie na obálce

Praha © J. Dvořáček, Beskydy © M. Svátková, Zelená Hora © D. Bureš, www.fotobanka.cz; vlak © STUDENT AGENCY

Mapy © Kartografie PRAHA, a. s. 2006, 2016. Družicová mapa ČR © 2002 ARCDATA PRAHA, s. r. o. na základě družicových snímků LANDSAT7 © 1999–2000 ESA, distribuce Eurimage/ARCDATA PRAHA, s. r. o.

Schválilo MŠMT č.j. 42 524/2011-22 dne 13. března 2012 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

Recenzovali

RNDr. V. Herber, doc. PaedDr. A. Matušková, CSc. (1. vydání), RNDr. Josef Herink (3.vydání)

ISBN 978-80-7393-275-6

Vkládání komentářů je uzavřeno